Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Windows Registry - Οδηγίες και συμβουλές!!!

 
Τι είναι η Registry:Η Registry είναι μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των επιλογών (options) και ρυθμίσεων (settings) για τις εκδόσεις 32 bit των Microsoft Windows, από τα Windows 95 και μετά.
Η Registry περιλαμβάνει πληροφορίες και ρυθμίσεις για το hardware, το software, τους χρήστες και τις προτιμήσεις που αναφέρονται στο PC. Όποτε ένας χρήστης αλλάζει τις ρυθμίσεις του Control Panel ή τις συνδέσεις των αρχείων με προγράμματα εφαρμογής (file Associations), ή την ασφάλεια του συστήματος ή του εγκατεστημένου software οι αλλαγές αυτές ανακλώνται και αποθηκεύονται στη Registry.

Τα φυσικά αρχεία που υλοποιούν την Registry φυλάσσονται διαφορετικά, ανάλογα με την έκδοση των Windows. Για τις εκδόσεις Windows 95 και Windows 98 η registry περιλαμβάνεται σε δύο κρυφά αρχεία στον φάκελο Windows με όνομα: USER.DAT και SYSTEM.DAT. Για την έκδοση Windows Me υπάρχει ένα πρόσθετο αρχείο με όνομα CLASSES.DAT. Τέλος στην έκδοση Windows NT/2000 τα αρχεία φυλάσσονται χωριστά στο φάκελο: %SystemRoot%\System32\Config.

Δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία αυτών των αρχείων. Το εργαλείο για την τροποποίηση της registry στα Windows 9x & XP λέγεται regedit (πάμε στο Start/Run και πληκτρολογούμε Regedit), ενώ τα Windows NT/2000 δίνουν και το regedt32 που υποστηρίζει επιπλέον τύπους δεδομένων πέραν των βασικών που μας παρέχει το κοινό regedit.


Η δομή της Registry
:


Η Registry έχει ιεραρχική δομή, που με τη βοήθεια του Regedit μοιάζει αντίστοιχη με τη δομή των φακέλων στο σκληρό δίσκο. Κάθε κύριο κλαδί (στον Registry Editor δηλώνετε με το σχήμα του φακέλου) καλείται Hive (κυψέλη), και τα Hives περιέχουν κλειδιά (Keys). Κάθε κλειδί μπορεί να περιέχει είτε άλλο κλειδί είτε αξίες(values). Οι αξίες περιέχουν τις πληροφορίες που φυλάσσονται στη Registry. Υπάρχουν τρία είδη αξιών (values): String, Binary και DWORD. Υπάρχουν 5 κύρια κλειδιά, καθένα από τα οποία περιέχει συγκεκριμένο τμήμα από τις πληροφορίες που φυλάσσονται στη Registry. Αυτά είναι:

1. HKEY_CLASSES_ROOT

Αυτό το κλειδί περιέχει τις συσχετίσεις των επεκτάσεων των αρχείων. Για παράδειγμα τα Windows μπορούν και αναγνωρίζουν ένα .doc αρχείο σαν αρχείο του Microsoft Word επειδή υπάρχει ανάλογη καταχώριση σ’ αυτό το κλειδί. Ολόκληρη η βάση δεδομένων των αναγνωρισμένων προεκτάσεων και των προγραμμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε μια από αυτές βρίσκεται κάτω από αυτό το κλειδί.
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε το μενού : Tools -> Folder Options από τον Windows Explorer αντί να προσθέτουμε καινούργιες επεκτάσεις σ’ αυτό το κλειδί


2. HKEY_CURRENT_USER


Αυτό το κλειδί κρατά πληροφορίες για το προφίλ του τρέχοντος χρήστη . Κάθε φορά που ένας χρήστης συνδέεται, το προφίλ του χρήστη αντιγράφεται από το HKEY-USERS key στο HKEY_CURRENT_USER key. Αυτό το κλειδί δεν επεξεργάζεται.

3. HKEY_LOCAL_MACHINE


Αυτό το κλειδί περιέχει πληροφορίες για το hardware και για το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες που συνδέονται με το μηχάνημα. Το κλειδί χωρίζεται σε πέντε επιμέρους κλειδία (subkeys):
· HardWare,
· Security accounts manager (SAM)
· Security
· Software
· System
Τα πρώτα 3 κλειδιά (Hardware, SAM, και Security) δεν τροποποιούνται.
· Το κλειδί Hardware φυλάσσει ρυθμίσεις για τους οδηγούς των συσκευών (device drivers), τα IRQ και λοιπά. Δημιουργείται ξανά σε κάθε εκκίνηση του μηχανήματος.
· Το κλειδί SAM φυλάσσει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ασφάλειας, τους λογαριασμούς των χρηστών και για τα μέλη των group.
· Το κλειδί Security φυλάσσει πληροφορίες για την τοπική ασφάλεια (local security policies) όπως ασφάλεια password (password policy), δικαιώματα χρηστών, ξεκλείδωμα λογαριασμών (account lockout) και λοιπά.
· Το κλειδί Software που απευθύνεται σε όλους τους τοπικούς χρήστες, φυλάσσει πληροφορίες για το εγκατεστημένο λογισμικό.
· Το κλειδί System φυλάσσει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκκίνηση (boot) των Windows.


4. HKEY _USERS


Αυτό το κλειδί περιέχει το default προφίλ και τα προφίλ όλων των χρηστών που έχουν συνδεθεί στον υπολογιστή. Τα περιεχόμενα του κλειδιού μπορούν να τροποποιηθούν αλλά με μεγάλη προσοχή.

5. HKEY_CURRENT_CONFIG


Αυτό το κλειδί φυλάσσει πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο υλικό και επιτρέπει την συμβατότητα με παλαιότερες εφαρμογές και οδηγούς συσκευών (device drivers). Οι πληροφορίες που φυλάσσονται εδώ δεν τροποποιούνται.

Τύποι δεδομένων της Registry (values)
:


Στη συνέχεια περιγράφονται οι τύποι δεδομένων για τις τιμές (values) που υπάρχουν στη Registry.

REG_BINARY: Αυτός ο τύπος φυλάσσει τις τιμές (value) σε δυαδική μορφή. Οι περισσότερες πληροφορίες για το Hardware φυλάσσονται με αυτό τον τύπο που στον RegEdit εμφανίζονται με δεκαεξαδική μορφή.

REG_DWORD: Αυτός ο τύπος αναπαριστά τα δεδομένα με έναν αριθμό τεσσάρων byte και χρησιμοποιείται για τις λογικές τιμές (values) «0 για το ανενεργό 1 για το ενεργό». Πολλές παράμετροι για τα device drivers είναι αυτού του τύπου και παρουσιάζονται σε δυαδική, δεκαεξαδική ή δεκαδική μορφή στον Regedt32 ή σε δεκαεξαδική και δεκαδική μορφή στον Regedit

REG_EXPAND_SZ:
Αυτός ο τύπος είναι μια συμβολοσειρά δεδομένων (expandable data string) που περιέχει μια μεταβλητή που θα αντικατασταθεί όταν κληθεί από μια εφαρμογή. Για παράδειγμα για την τιμή (value) η συμβολοσειρά «%SystemRoot%» θα αντικατασταθεί από την ενεργό διεύθυνση του directory που περιέχει τα αρχεία συστήματος των Windows NT. (Αυτός ο τύπος είναι διαθέσιμος μόνο με τη χρήση «προχωρημένου» registry editor όπως είναι ο Regedt32)

REG_MULTI_SZ:
Αυτός ο τύπος είναι ένα πολλαπλό string που χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τιμές (values) που περιλαμβάνουν λίστες ή πολλαπλές τιμές. Κάθε εισαγωγή χωρίζεται με τον NULL χαρακτήρα. (Αυτός ο τύπος είναι διαθέσιμος μόνο με τη χρήση «προχωρημένου» registry editor όπως είναι ο Regedt32)

REG_SZ:
Αυτός ο τύπος είναι μια συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση text values που μπορούν να διαβαστούν από τον άνθρωπο.

Διορθώνοντας τη Registry
:


Ο Registry Editor (Regedit.exe) που περιέχεται στις περισσότερες εκδόσεις των Windows μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε, να αναζητήσουμε και επεξεργαστούμε τα δεδομένα τις Registry. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεκινήσει κάποιος τον Registry Editor, ο πιο απλός είναι από:

Start -> Run και στο πλαίσιο κειμένου γράφουμε regedit και ζητάμε εκτέλεση.

Τα Windows NT/2000 παρέχουν και το πρόγραμμα Regedt32.exe με το οποίο είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε επιπλέον τύπους δεδομένων. (Κοίτα προηγούμενη παράγραφο)
Δημιουργώντας Back Up αντίγραφο της Registry
Windows 98

Αυτόματα τα Windows 98 αυτόματα δημιουργούν ένα back up αντίγραφο της Registry κάθε φορά που ξεκινούν.

Χειροκίνητα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο χρησιμοποιώντας το utility Registry Checker τρέχοντας το SCANREGW.EXED από το Start Run μενού. Το ίδιο γίνεται και μέσω του System Information των Windows ή του Office. Εκεί από τα tools (ή εργαλεία, αν έχετε την ελληνική έκδοση) επιλέγουμε την εντολή registry check, οπότε γίνεται ένας έλεγχος του registry και στη συνέχεια δημιουργείται ένα αντίγραφο αυτού.

Τέλος ένας άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα text αρχείο που να περιέχει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στη Registry. Τρέχουμε το πρόγραμμα regedit από το φάκελο των Windows και από εκεί επιλέγουμε την εντολή export registry file δίνοντας και ένα όνομα στο αρχείο μας. Το αρχείο που δημιουργείται έχει επέκταση .REG και είναι αρχείο text. Μπορούμε να το ανοίξουμε με το notepad και να δούμε τα στοιχεία που περιέχει. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αρχείο αυτό ή επιλέγοντας import από το μενού Registry Editor μπορούμε να προσθέσουμε τις ρυθμίσεις που περιέχει στη Registry του συστήματος.


Αλλαγές στη Registry:

Η δυνατότητα που παρέχει ο Registry Editor, στη δημιουργία text αρχείων (επέκταση .reg) με τις αλλαγές που θέλουμε να γίνουν στις ρυθμίσεις της Registry διευκολύνει πάρα πολύ στην εφαρμογή των ρυθμίσεων από ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, κάνοντας απλά διπλό κλικ πάνω στο αντίστοιχο αρχείο.

Παραδείγματα:

1. Αλλαγή στο όνομα του Internet Explorer
Το αρχείο change_name.reg περιέχει τις παρακάτω γραμμές που αλλάζουν το όνομα του Internet Explorer
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window Title"="Εξερευνητής του Διαδυκτίου"
Αντίστοιχα το αρχείο restore_name.reg περιέχει την εντολή που διαγράφει την εγγραφή που αλλάζει το όνομα και έτσι τα πράγματα επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window Title"=-


2. Απόκρυψη του βέλους παραπομπής από τα εικονίδια των συντομεύσεων
Αρχείο που παράγει την αλλαγή:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortcut"=-
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
"IsShortcut"=-
Αρχείο που επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortcut"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
"IsShortcut"=""


3. Κατάργηση της δυνατότητας ρύθμισης των ιδιοτήτων της οθόνης
Αρχείο που δημιουργεί την αλλαγή:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
"NoDispCPL"=dword:00000001
Αρχείο που επαναφέρει την αλλαγή:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
"NoDispCPL"=dword:00000000


Καθαρισμός της Registry:


Πολλά προγράμματα όπως και κάρτες επέκτασης, όταν απ-εγκαθίστανται «ξεχνούν» να σβήσουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στο registry, με αποτέλεσμα το αρχείο αυτό συνεχώς να διογκώνεται! Λόγω μάλιστα του ολοένα και αυξανόμενου μεγέθους του καθυστερεί και ολόκληρη η λειτουργία του υπολογιστή και κυρίως η εκκίνησή του. Ο καθαρισμός της Registry βοηθά στην απομάκρυνση τέτοιων άχρηστων εγγραφών.

Παρατήρηση:

Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι αλλαγές στη Registry μπορεί να αποβούν μοιραίες. Πριν από κάθε αλλαγή πρέπει να φτιάξουμε ένα αντίγραφο του αρχείου αυτού.

Κυκλοφορούν αρκετά προγράμματα που βοηθούν στον «καθαρισμό» της Registry. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία:

1. Το RegClean παρέχεται από την ίδια τη Microsoft. Το πρόγραμμα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και το μόνο που έχουμε να κάνουμε όταν το τρέξομε είναι να επιλέξουμε Fix Errors.
2. Το EasyCleaner, δεν διορθώνει μόνο το αρχείο registry, αλλά ψάχνει για διπλά αρχεία, για άχρηστα αρχεία, καθώς και για χώρο του σκληρού δίσκου, ο οποίος χρησιμοποιείται χωρίς λόγο. Σχετικά με το registry, το πρόγραμμα κάνει κάποιο έλεγχο, βρίσκει τις λάθος γραμμές και μετά σας δίνει την επιλογή είτε να τα σβήσετε όλα ή όποια εσείς θέλετε. Πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή,
3. Στην ίδια κατηγορία προγραμμάτων ανήκει και το CleanReg, που μολονότι είναι εξίσου αποτελεσματικό, δεν είναι το ίδιο εύχρηστο.


Πηγή: rmxsmania.com
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons